ค้นหาโดย

 

พ.อ.วรา อุตรพงศ์

 
 
 

ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายเตรียมการ
ฝ่ายสนับสนุน
หน่วยฝึก
ส่วนการศึกษา
เสนารักษ์

งานการเงิน


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗
กรมทหารพรานที่ ๓๖
กองพลทหารราบที่ ๗
 
 

rotc33_net@hotmail.com
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐ
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน


การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ เริ่มมีขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๙๒
โดยกองการฝึกภาคพายัพ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนเจ้าเชตุ ถนนสนามชัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดครูฝึกเคลื่อนที่ จากส่วนกลาง ขึ้นมาทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่เชียงใหม่ ในครั้งนั้นมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก เพียง ๘ สถานศึกษา คือ
๑. โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่
๒. โรงเรียนการช่างชายเชียงใหม่
๓. โรงเรียนบูรณศักดิ์
๔. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
๕. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
๖. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๗. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๘. วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้

โดยชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปฝึกสอนตามสถานศึกษาที่นักศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ต่อมาสถานศึกษาวิชาทหารได้ขยายและเพิ่มจำนวนนักศึกษาวิชาทหารมากขึ้นตามลำดับ เป็นเหตุให้การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ ไม่สะดวกและเหมาะสม
ประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ ได้ก่อตั้งแผนกการฝึกเชียงใหม่ขึ้นโดยทางราชการได้ขอซื้อที่ดิน บริเวณด้านทิศเหนือ ติดกับวัดป่าพร้าวใน ถนนสิงหราช ซอย ๓ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา จากพันเอกพระยามหาณรงค์ เรืองเดช โดยมี พันโทผจญ สุภารัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการฝึกคนแรก
แผนกการเชียงใหม่ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองการฝึกภาคพายัพ กรุงเทพมหานคร โดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และรับผิดชอบการฝึกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ในเวลาต่อมาได้จัดตั้งแผนกการฝึกจังหวัดลำปางขึ้น เป็นเหตุให้แผนกการฝึกจังหวัดเชียงใหม่ เหลือเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียง ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
ต่อมาได้เพิ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น และเมื่อมีการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร จึงรวมเป็นเขตรับผิดชอบจำนวน ๓ จังหวัดดังกล่าว
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ แผนกการฝึกกำลังสำรองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นตรงกับจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารไม่มากนัก ปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ทั้งชายและหญิง จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ นาย เมื่อมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงได้ขยายอัตราแผนกการฝึก จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ)ที่ ๖๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ ( ซึ่งจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ก็ได้ขยายอัตรา และเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ในปีเดียวกัน ) เริ่มเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้ง ณ อาคาร เลขที่ ๒๐๑/๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ขอใช้พื้นที่บริเวณที่ตั้งหน่วย จำนวน ๔๐๐ ไร่ เพื่อทำการก่อสร้างหอประชุมแห่งชาติ, ศูนย์กระจายสินค้าขนาดกลาง และขนาดย่อย, ตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสำนักงาน และบ้านพักกำลังพลแห่งใหม่ ทางทิศตะวันตกของพื้นที่เดิม ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้ายหนังสือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (ด่วนมาก) ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๒๐/๔๗ เรื่อง ขออนุมัติความต้องการ และแผนจัดหางานก่อสร้าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ แห่งใหม่ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓,๔๔๕,๗๐๘.๐๐ บาท โดย บริษัท ไอยเรศ จำกัด ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ หน่วยได้ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าสู่สำนักงาน และบ้านพักกำลังพลแห่งใหม่ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๒๙ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีทำบุญ และเจิมป้ายนามหน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล
เกียรติประวัติของหน่วย
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ได้มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ , โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘


รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

๑. พันเอกพุทธิพร มุสิกนันท์ ๗ ม.ค. ๓๔ - ๗ พ.ค. ๓๔
๒. พันเอกชูชีพ ศรีสมบูรณ์ ๗ พ.ค. ๓๔ - ๓๐ พ.ค. ๓๗
๓. พันเอกศุภชัย รัตนอนันต์ ๓๐ พ.ค. ๓๗ - ๒๕ ก.พ. ๔๐
๔. พันเอกธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา ๒๕ ก.พ. ๔๐ - ๑๙ มิ.ย. ๔๕
๕. พันเอกไสว พลการ ๑๙ มิ.ย.๔๕ - ๒๑ ม.ค. ๔๗
๖. พันเอกโกศล ประทุมชาติ ๒๑ ม.ค. ๔๗ - ๓ ส.ค.๔๙
๗.พันเอกคชาชาต บุญดี ๓ ส.ค.๔๙ - ๑๑ ก.พ.๕๓
๘.พันเอกธีระ ผดุงสุนทร ๑๑ ก.พ.๕๓ - ๓๐ มิ.ย.๕๔
๙.พันเอกโรมรัน ชูก้าน ๓๐ มิ.ย.๕๔ - ๒๕ ต.ค. ๕๕
๑๐.พันเอกสงบศึก วังแก้ว ๒๕ ต.ค. ๕๕ - ๑๗ ต.ค. ๕๖

๑๐.พันเอกวรา อุตรพงศ์ ๒๗ ต.ค. ๕๖ - ปัจจุบัน

 

 

 


ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่.๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๑๔๕ , ๐๕๓-๒๑๔๐๕๐ โทรสาร ๐๕๓-๐๑๐๕๔๖
rotc33_net@hotmail.com
 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด