body
การตัดคะแนนความประพฤติ  นศท.

   สถานหนัก ( ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป )
.

สถานกลาง ( ครั้งละตั้งแต่ 21-49 คะแนน )

สถานเบา ( ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน )

1. การปฏิบัติหน้าที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่
    1.1   ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษา
              การหรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่จน
              เกิดผลเสียหาย
      1.2  ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อม
              ตามคำสั่งจนเกิดผลเสียหาย
   1.1  ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษา
            การณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่
    1.2  ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อม
            ตามคำสั่ง
     1.1  คุยกันในเวลารักษาการณ์หรือเข้าเวร
             ยามปฏิบัติหน้าที่
     1.2  หลีกเลี่ยงการรวมพล
2. การปกครองและความสามมัคคี 2. การปกครองและความสามมัคคี 2. การปกครองและความสามมัคคี
     2.1  เจตนาขัดคำสั่งหน้านักศึกษาวิชา
              ทหารคนอื่น ๆ
       2.2  เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษา
              วิชาทหารคนอื่นๆ ด้วยกัน จนเกิด
              ผลเสียหายต่อส่วนรวม  
   2.1  ขัดคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
    2.2  ก่อความวุ่นวายในขณะทำการฝึก
    2.3  ไม่รักษาความสามัคีภายในหมู่คณะ 
     2.1  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำชี้แจงโดยไม่เจตนา
     2.2  ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบ
             ธรรมเนียม
3.  การปฏิบัติ 3.  การปฏิบัติ 3.  การปฏิบัติ
     3.1   รายงานเท็จ
       3.2   เสพย์หรือมีไว้ซึ่งยาเสพย์ติดให้โทษ
       3.3   เล่นการพนัน
       3.4   ให้ร้าย ขู่ว่าทำร้ายผู้บังคับัญชาหรือ
                ผู้ทำการฝึก
       3.5   ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ
       3.6   ทุจริตอย่างร้ายแรงเช่นการเปลี่ยน
                ตัวสอบหรือเปลี่ยนตัวฝึก
       3.7   ไม่รักษาความลับของ ทางราชการ
       3.8   พกพาหรือครอบครองอาวุธ
       3.9   เจตนากระทำความผิดกฏหมาย
                อาญาอื่นๆ เช่น ลักทรัพย์ฯ
       3.10   เจตนาทำลายสิ่งของทางราชการ
                  เช่น ขีด,เขียน,โต๊ะ,ฝาผนัง ฯลฯ
       3.11  แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผู้บังคับ
                 บัญชาหรือผู้ทำการฝึก
       3.12  กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
       3.13  ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสีย
                 หายต่อ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
                 หรือนักศึกษาวิชาทหาร เป็นส่วนรวม
                  อย่างร้ายแรง
       3.14   ทำให้ของทางราชการสูญหาย     
     3.1   กล่าวคำเท็จ
       3.2  ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
       3.3  ทำให้สิ่งของทางราชการเสียหาย
       3.4  แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพผู้บังคับบัญชา
              หรือครูฝึก
       3.5  หลีกเลี่ยงการฝึก
       3.6  แสดงความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละให่หมู่คณะ
       3.7  เสพย์สุราหรือของมึนเมา
     3.1  เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
      3.2  ผมยาว
              3.2.1  ปี 1-3 ด้านข้างเกรียน 3 ด้าน
                         ด้านบนไม่เกิน 4 ซม.
              3.2.2  ปี 4-5 ทรงสูงด้านบนไม่เกิน
                         7 ซม.
       3.3  มีหนวด, เครา
       3.4  เครื่องหมายสกปรก
       3.5  แต่งกายไม่เรียบร้อย
4.  การปฏิบัติตน    
      4.1 ไม่แสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
              หรือผู้ทำการฝึกสอน
       4.2 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
       4.3 ไม่มาเข้ารับการฝึกให้ทันตามกำหนด
              เวลา
       4.4 ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้นหรือลงรถ
       4.5 หลับในขณะทำากรฝึกศึกษา
       4.6 คุยกันหรือเล่นกันในขณะทำการฝึก
              หรือเข้าแถวหรือรวมพล
       4.7 ไม่ยอมเข้าแถวหรือเข้าแถวช้าเมื่อ
              เรียกแถว
       4.8 ปัสสาวะไม่ถูกที่
       4.9 ไม่รักษามารยาทในการรับประทาน
              อาหาร
        4.10 สูบบุหรี่ในระหว่างการฝึกศึกษา

.หมายเหตุ
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  มากกว่า50 คะแนนขึ้นไป จะต้องตกซ้ำชั้น
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนขึ้นไป จะต้องพ้นสภาพ
   การเป็น นศท.
กรณีที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป
  หรือจะต้องตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมจากครั้งแรก
  ซึ่งจะทำให้ถูกตัดคะแนนรวมเป็น 40 คะแนนขึ้นไปจะขออนุมัติ
   ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33

โปรแกรมฐาน

ข้อมูลสำรอง

พันเอกวิชา ภู่ทอง

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข่าว นศท.มทบ.๓๓

หนังสือพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด